Služby a činnosť notára

1. Spisovanie notárskych zápisníc o právnych úkonoch v oblasti občianskeho práva, najmä:

 • kúpne zmluvy
 • darovacie zmluvy
 • zámenné zmluvy
 • zmluvy o zriadení / zrušení vecného bremena
 • záložné zmluvy
 • dohody o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva
 • dohody o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva
 • dohody o zúžení alebo rozšírení zákonom stanoveného rozsahu bezpodielového spoluvlastníctva manželov
 • závety, listiny o vydedení
 • iné zmluvy, dohody alebo jednostranné právne úkony

 

2. Spisovanie notárskych zápisníc o právnych úkonoch v oblasti obchodného práva, najmä:

 • spoločenské zmluvy a zakladateľské listiny obchodných spoločností
 • zmluvy o prevode obchodného podielu

Vrátane vypracovania súvisiacich dokumentov a zabezpečenie podania do obchodného registra príslušného registrového súdu, pričom pri nami vyhotovených a podaných návrhoch na zápis spoločnosti, resp. zápisov zmien v spoločnosti do obchodného registra elektronicky sa správny poplatok znižuje o 50 %.

 

3. Osvedčovanie právne významných skutočností:

 • o správnosti odpisu alebo fotokópie listiny (vidimácia)
 • o pravosti podpisu na listine (legalizácia)
 • o tom, že bola predložená listina a kedy sa tak stalo
 • o protestácii zmeniek
 • o priebehu valných zhromaždení a zasadaní právnických osôb
 • o tom, že je niekto nažive
 • o vyhlásení o vydržaní podľa 63 zák. č. 323/1992 Zb.
 • o iných skutočnostiach

 

4. Konanie vo veciach notárskych úschov:

 • závetov
 • inej listiny, cenného papiera
 • peňazí
 • hnuteľnej veci, ak ide o úschovu na účely splnenia záväzku

 

5. Úkony vo veciach notárskych centrálnych registrov:

 • Notársky centrálny register určených právnických osôb na prijímanie 2% daní z príjmu
 • Notársky centrálny register závetov
 • Notársky centrálny register záložných práv
 • Notársky centrálny register dražieb
 • Notársky centrálny register osvedčených podpisov
 • Notársky centrálny register listín (registrácia listín v Notárskom centrálnom registri listín s možnosťou vydania jej osvedčenej kópie na ktoromkoľvek notárskom úrade na území Slovenskej republiky)

 

6. Činnosť súdneho komisára:

 • prejednávanie a rozhodovanie v dedičských veciach zverených súdom

 

7. Ďalšia činnosť:

 • poskytovanie právneho poradenstva fyzickým a právnickým osobám
 • vydávanie výpisu z Obchodného registra na počkanie
 • výkon správy majetku a zastupovanie fyzických a právnických osôb v súvislosti s výkonom správy ich majetku
 • spisovanie iných listín v občianskoprávnych a obchodných veciach

 

SPÄŤ NA ÚVOD

Kontaktné údaje
JUDr. Ingrid Mazúrová Šoltésová
Skuteckého 17
97401 Banská Bystrica
IČO: 42317312 | DIČ: 1039438917 | IČ DPH: SK1039438917
Úradné hodiny

Pondelok

08:00 - 17:00

Utorok

08:00 - 17:00

Streda

08:00 - 17:00

Štvrtok

08:00 - 17:00

Piatok

08:00 - 16:00

Notárske služby mimo priestorov notárskeho úradu
a mimo úradných hodín zabezpečujeme po dohode.